Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 6
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 18. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ 19. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 20. เลขาธิการมูลนิธิ มีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการ ตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุมตลอดรายงานกิจการมูลนิธิต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี

ข้อ 21. เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดและเป็นผู้เสนอรายงานการเงินของมูลนิธิต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี

ข้อ 22. สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดดังนี้

 

22.1 กรรมการจัดหาทุน มีหน้าที่วางนโยบายและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีการตามข้อ 6

22.2 ปฏิคม มีหน้าที่จัดหาสถานที่และติดต่อประสานงานในการจัดประชุมต่างๆ ของมูลนิธิ

22.3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่

        22.3.1 รับผิดชอบดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน องค์กร
        แพทย์หรือองค์กรวิชาชีพอื่นๆ

        22.3.2 เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างมูลนิธิกับประชาชน

22.4 กรรมการวิชาการ มีหน้าที่วางนโยบายดำเนินการทางด้านวิชาการ ส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้า เกี่ยวกับโรคตับ

22.5 กรรมการกลาง มีหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามมติที่ประชุม

ข้อ 23. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com