Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 6
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 16. คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ ข้อบังคับให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

16.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินงานตามนโยบายนั้น

16.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ

16.3 เสนอรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายได้รายจ่ายต่อกระทรวงมหาดไทย

16.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

16.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

16.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์

16.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

16.9 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 17. เป็นประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 

17.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

17.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

17.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสารข้อบังคับและสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

17.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิหน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com