Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5
การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 9. มูลนิธิดำเนินการได้โดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 21 คน

ข้อ 10. คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขาธิการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ 9.

ข้อ 11. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้
ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่ เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ 12. กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ข้อ 13. การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นมติของที่ประชุม

ข้อ 14. กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก ถ้าตำแหน่งกรรมการใดว่างลงโดยยังไม่ครบวาระ กรรมการที่เหลืออาจเลือกและแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งได้ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น หากตำแหน่งที่ว่างลงมีเวลาเหลือจนครบวาระไม่ถึง 180 วัน คณะกรรมการบริหารจะเลือกหรือไม่เลือกบุคคลมาเป็นกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้สุดแต่มติในที่ประชุม

ข้อ 15. ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com