Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

4.1 ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับ

4.2 บำรุง ส่งเสริม เผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์ และอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถแก่ แพทย์พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคตับ

4.3 ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคตับให้แก่ประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและการรักษา

4.4 ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายแก่ตับ ให้ได้รับการรักษาตามความ เหมาะสม

4.5 ร่วมมือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิกับประชาชน สถาบันการแพทย์ และองค์กรวิชาชีพอื่นๆทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด


หมวดที่ 3
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ 5. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกคือ

 

5.1 เงินสด จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อ 6. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

 

6.1 เงินหรือทรัพย์ที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพัน ให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สิน หรือภาระติดพันอื่นใด

6.2 เงินหรือทรัพย์ที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

6.4 รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิหน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com