Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


      คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับโดยการนำของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาโรคตับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง “ ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคตับแก่แพทย์และประชาชน

    โดยดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่แพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ทั้งการจัดประชุมวิชาการ จัดทำหนังสือ และ website http://www.thailiverclub.org ตลอดจนทำ สาส์นชมรมโรคตับปีละ 4 ฉบับ และเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคตับอย่างต่อเนื่อง

    ต่อมาจำนวนผู้ป่วย ประชาชนที่สนใจและสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ทางคณะผู้ก่อตั้งชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวก่อตั้ง “ มูลนิธิโรคตับ ”
 


      จึงได้ก่อตั้ง “ มูลนิธิโรคตับ ” ขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อให้โอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาโรคตับ และเป็นทุนสำรองในการเผยแพร่ความรู้โรคตับให้แก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า ปราศจากโรคตับ โดยเฉพาะโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีและซี โรคตับแข็งและมะเร็งตับ ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือ ทั้งจากสมาชิก ผู้ป่วยโรคตับ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวนิดา ไชยนุวัติ ที่ได้ช่วยเหลือด้านปฏิคมและกิจกรรมต่างๆรวมถึงการบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อตั้งมูลนิธิโรคตับ

 
 


เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย”
 


      มูลนิธิโรคตับ ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อจากปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เป็น “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

 
 
 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com